Brackets

Season 6 Single Elimination -

Round 6:

 • Floorf The Dwarf
  BYE
 • zannal 4
  NocturnalLoner 0
 • Xiconia
  BYE
 • RavenGear
  BYE
 • SURVIVE
  BYE
 • Luke Cook 1
  Alejandro Sparano (Enano) 0
 • Zeusjus
  BYE
 • Bobette
  BYE
 • Drawde
  BYE
 • Qraith ?? 3
  Samuraiman (Weston) 2
 • JJs Juggernaut
  BYE
 • DocVelo
  BYE
 • JamesBrett
  BYE
 • BushFacts 2
  Orical 1
 • Endless
  BYE
 • Inossatam
  BYE
 • pilotpaul
  BYE
 • ORJ Bill 3
  Pilip 2
 • Sethimath
  BYE
 • Mbweha (Ben)
  BYE
 • habmo
  BYE
 • JonSolo 4
  Ryo SW Legion fr 7
 • Safsouf
  BYE
 • KUPiranha - 5280 Legion
  BYE
 • Karma5five
  BYE
 • matshorics 4
  Timbo 4
 • Ryan STABcast
  BYE
 • Hubert
  BYE
 • DarthThomas
  BYE
 • Titan10 3
  Droids_Rule 3
 • Teknofobia
  BYE
 • Daedry
  BYE
 • Dashz
  BYE
 • Acep47 0
  GasPoweredStick 0
 • trezkapepsi
  BYE
 • Asyer
  BYE
 • t.cross
  BYE
 • BloodOcean 2
  Garnanana 1
 • Sammyp
  BYE
 • R37_N008
  BYE
 • Dixen
  BYE
 • Death Trooper Wargaming DTW 0
  Orkimedes 3
 • Richard.
  BYE
 • Izzboticus
  BYE
 • Degree
  BYE
 • Sparkle Force 0
  xcowboytyronex 3
 • weedartwork
  BYE
 • EternalRMG
  BYE
 • Beez
  BYE
 • Octobaer 0
  Johannes 1
 • swimjim819
  BYE
 • dasapfelkuchen
  BYE
 • Copes
  BYE
 • Snider 3
  Sywern 1
 • ODSTGeneral17 - 5280 Legion
  BYE
 • Jonyfinger
  BYE
 • Stevens
  BYE
 • Dr_HUGE 2
  Decar 2
 • Captain Needa
  BYE
 • Matten
  BYE
 • Rob Kopp
  BYE
 • R1H4 2
  Col-Ki 2
 • TotoLAsticot
  BYE
 • jasonisconfused
  BYE
 • Floorf The Dwarf 0
  zannal 0
 • Xiconia 8
  RavenGear 2
 • SURVIVE 2
  Luke Cook 10
 • Zeusjus 4
  Bobette 4
 • Drawde 1
  Qraith ?? 2
 • JJs Juggernaut 1
  DocVelo 2
 • JamesBrett 2
  BushFacts 1
 • Endless 1
  Inossatam 2
 • pilotpaul 3
  ORJ Bill 6
 • Sethimath 9
  Mbweha (Ben) 2
 • habmo 4
  Ryo SW Legion fr 1
 • Safsouf 2
  KUPiranha - 5280 Legion 1
 • Karma5five 4
  Timbo 4
 • Ryan STABcast 4
  Hubert 4
 • DarthThomas 2
  Droids_Rule 7
 • Teknofobia 6
  Daedry 6
 • Dashz 2
  GasPoweredStick 2
 • trezkapepsi 4
  Asyer 4
 • t.cross 0
  BloodOcean 1
 • Sammyp 2
  R37_N008 1
 • Dixen 0
  Orkimedes 3
 • Richard. 2
  Izzboticus 0
 • Degree 1
  xcowboytyronex 2
 • weedartwork 4
  EternalRMG 4
 • Beez 6
  Johannes 6
 • swimjim819 1
  dasapfelkuchen 1
 • Copes 0
  Snider 4
 • ODSTGeneral17 - 5280 Legion 3
  Jonyfinger 2
 • Stevens 11
  Dr_HUGE 10
 • Captain Needa 4
  Matten 4
 • Rob Kopp 3
  Col-Ki 3
 • TotoLAsticot 2
  jasonisconfused 2
 • Floorf The Dwarf 3
  Xiconia 1
 • Luke Cook 2
  Bobette 3
 • Qraith ?? 2
  DocVelo 1
 • JamesBrett 2
  Inossatam 3
 • ORJ Bill 7
  Sethimath 6
 • habmo 2
  Safsouf 1
 • Timbo 1
  Ryan STABcast 0
 • Droids_Rule 1
  Teknofobia 2
 • Dashz 7
  trezkapepsi 5
 • BloodOcean 2
  Sammyp 2
 • Orkimedes 3
  Richard. 0
 • xcowboytyronex 0
  EternalRMG 0
 • Johannes 5
  dasapfelkuchen 3
 • Snider 2
  ODSTGeneral17 - 5280 Legion 2
 • Stevens 8
  Matten 5
 • Rob Kopp 5
  jasonisconfused 6
 • Floorf The Dwarf 3
  Bobette 4
 • Qraith ?? 3
  Inossatam 4
 • ORJ Bill 2
  habmo 2
 • Timbo 2
  Droids_Rule 1
 • Dashz 3
  Sammyp 3
 • Orkimedes 1
  EternalRMG 0
 • Johannes 5
  Snider 6
 • Stevens 3
  jasonisconfused 4
 • Bobette 1
  Inossatam 3
 • habmo 4
  Timbo 4
 • Dashz 4
  Orkimedes 4
 • Snider 2
  jasonisconfused 1
 • Inossatam 5
  Timbo 4
 • Dashz 0
  Snider 1
 • Inossatam 5
  Snider 4